Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

Զարգացման պլան 2012

 

1. ՖԻՆԱՆԱՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 1.1 Դրամաշնորհային ծրագրերի`որպես ֆինանսական ֆինանսական աղբյուրների սակավություն 1.1.1 ՀԵԻԱ-ի վարչության անդամների, գրասենյակների ղեկավարների և անդամների համար դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու հմտությունների ուսուցման կազմակերպում/տե´ս 2.1.1/ –  ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն Զադոյան

–  ՀԵԻԱ վարչության անդամ Ռոբերտ Գրիգորյան

–  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

Մինչև 30.12.2012թ.

/տե´ս 2.1.1/

1.1.2 Դրամաշնորհային մրցույթների վերաբերյալ հայտարարությունների տարածում ՇՊԱԿ-ների և մարզային գրասենյակների շրջանում –  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

–  ՀԵԻԱ նախագահի օգնական Նվարդ Լոռյան

Մինչև 30.12.2012թ.

Երեք ամիսը մեկ ամփոփում

1.1.3 Առնվազն հինգ դրաշնորհային նոր ծրագրերի/ առաջարկների ներկայացում –  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

–  ՀԵԻԱ նախագահի օգնական Նվարդ Լոռյան

Մինչև 30.12.2012թ.

1.1.4 Ծրագրերի իրականացում կամավորների ներգրավմամբ.Կամավորների ներգրավում` ծրագրեր գրելու գործում –  ՀԵԻԱ գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյան

–  ՀԵԻԱ հանձնաժողովների ղեկավարներ

2012թ.-ի ընթացքում

ԽՆԴԻՐ 1.2 

Կազմակերպության ֆինանսական միջոցների ոչ ճիշտ կառավարում

1.2.1 Ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարում –  ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն Զադոյան

–  ՀԵԻԱ գործադիր տնօրեն Արտակ Սարիբեկյան


–  ՀԵԻԱ հաշվապահ Ալվարդ Հովհաննիսյան

2012թ.-ի ընթացքում

ԽՆԴԻՐ 1.3

Տեղական մարմինների և սփյուռքի հետ համագործակցության պակաս/մասնավորապես ‎բիզնես սեկտորի, անհատների հետ համագործակցություն, կապերի հաստատում սփյուռքում/

1.3.1. Կապերի հաստատում սփյուռքի հետ (մասնավորապես՝ նախարարություններ, դեսպանատներ, աշխատանքային խմբեր, անհատներ) –  ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն Զադոյան

–  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

–  ՀԵԻԱ նախագահի օգնական Նվարդ Լոռյան

–  Մարզային գրասենյակների և ՇՊԱԿ-ների ղեկավարներ

2012թ.-ի ընթացքում

1.3.2 «ԴԵՊԻ ՀԱՅՔ» կազմակերպության կամավորների համախնբում և ներգրավում ֆինանասական միջոցների հայթայթման գործում –  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

–  ՀԵԻԱ նախագահի օգնական Նվարդ Լոռյան

2012թ.-ի ընթացքում

1.3.3 Բիզնես Հայաստանի գործարար շրջանակներում կապերի հաստատում, կապերի ընդլայնում –  ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն Զադոյան

–  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

2012թ.-ի ընթացքում

 

2.ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 2.1

Ծրագրեր գրելու հմտությունները զարգացնելու դասընթացների բացակայություն:/տե´ս 1.1.1/

2.1.1 ՀԵԻԱ-ի վարչության անդամների, գրասենյակների ղեկավարների և անդամների համար դրամաշնորհային ծրագրեր գրելու հմտությունների ուսուցման կազմակերպում –  ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն Զադոյան

–  ՀԵԻԱ վարչության անդամ Ռոբերտ Գրիգորյան

–  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

Մինչև 2012թ-ի սեպտեմբեր
ԽՆԴԻՐ 2. 2

Ծրագրերի բազմազանության պակաս

2.2.1  Նոր ծրագրերի առաջարկների ներկայացում, հատկապես ՀԵԻԱ կամավորների համար/տե´ս 1.1.4/ –  ՀԵԻԱ-ի ‎‎ֆինանսական միջոցների հայթայթման պատասխանատու Էդուարդ Մանուկյան

–  ՀԵԻԱ հանձնաժողովների ղեկավարներ

–  ՇՊԱԿ-ներ

 2012թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
 2.2.2 Պարբերաբար մոնիթորինգների իրականացում, թիրախային ոլորտների առանձնացում –  ՀԵԻԱ Արդյունավետ կառավարման, հակակոռուպցիոն և մոնիթորինգային հարցերով հանձնաժողով,

– ՇՊԱԿ-ներ

2012թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)
ԽՆԴԻՐ 2.3

Փորձի փոխանակման պակաս

2.3.1 ՇՊԱԿ-ներում և մարզային գրասենյակներում աշխատակազմերի, անդամների  և կամավորների փորձի փոխանակման կարճաժամկետ ծրագրերի ներդնում –  ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն Զադոյան

–  ՀԵԻԱ մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու Կարեն Քոչարյան

2012թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)

 2.3.2 ՇՊԱԿ-ների և մարզային գրասենյակների աշխատակազմերի, անդամների և կամավորների փորձի փոխանակման արտագնա (միջազգային փորձի ուսումնասիրման համար) ծրագրերի հաճախակի կազմակերպում –  ՀԵԻԱ նախագահ Կարեն Զադոյան

–  ՀԵԻԱ մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու Կարեն Քոչարյան

2012թ.-ի ընթացքում (պարբերաբար)

 

3.ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

ԱՌԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ/ՆԵՐ

ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
ԽՆԴԻՐ 3.1

Կադրերի /աշխատակազմի/ վերապատրաստման և դասընթացների պակաս /ավելացում/

3.1.1 «Ժամանակի կառավարում» դասընթացի կազմակերպում –  ՀԵԻԱ մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու, ՀԵԻԱ Իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողովի ղեկավար Կարեն Քոչարյան

2012թ.-ի ընթացքում (եռամսյակային համաժողովին)

3.1.2 «Կոնֆլիկտների կառավարում» դասընթացի կազմակերպում –  ՀԵԻԱ մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու, ՀԵԻԱ Իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողովի ղեկավար Կարեն Քոչարյան,

–  Ծրագրի բարեփոխումների հարցերով մասնագետ Սոնա Հարությունյան

2012թ.-ի ընթացքում (եռամսյակային համաժողովին)

3.1.3 Կոմպյուտերային գիտելիքների խորացմանն ուղղված դասընթացների կազմակերպում –  ՀԵԻԱ մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու, ՀԵԻԱ Իրավաբանական ուսուցման և տեղեկատվության հանձնաժողովի ղեկավար Կարեն Քոչարյան

2012թ.-ի ընթացքում (եռամսյակային համաժողովին)

3.1.4 «Գրագրության և էլեկտրոնային գրագրության հմտությունները» թեմայով դասընթացի կազմակերպում –  ՀԵԻԱ մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու Կարեն Քոչարյան

2012թ.-ի ընթացքում (եռամսյակային համաժողովին

ԽՆԴԻՐ 3.2

ՇՊԱԿ-ների /մարզային ՇՊԱԿ-ների և մարզային գրասենյակների/ աշխատանքային ակտիվության և նախաձեռնողականության պակաս

3.2.1 Մարզերի քաղաքային և գյուղական համայնքներում ՇՊԱԿ-ների իրավաբանի հետ մեկօրյա հանդիպումների կազմակերպում` նախնական հայտարարության և պայմանավորվածության հիման վրա –  Մարզային գրասենյակների և ՇՊԱԿ-ների ղեկավարներ

ØÇÝ㨠30.12.2011Ã.

(å³ñµ»ñ³µ³ñ)

3.2.2 «Դեբատների» կազմակերպում մարզային կամավորների համար –  Մարզային գրասենյակների և ՇՊԱԿ-ների ղեկավարներ,

–  ՀԵԻԱ մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու Կարեն Քոչարյան,–  Արագածոտնի ՇՊԱԿ-ի համակարգող/իրավախորհրդատու Սարգիս Աղասյան

ØÇÝ㨠30.12.2011Ã.

(å³ñµ»ñ³µ³ñ)

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում