Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

2001-2002

Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ֆինանսական միջոցների 2001 և 2002 թվականների միջազգային աուդիտի եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվություններ

 

 Գրանթ Թորնթոն Ամիօ

 

ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

“Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության 31 դեկտեմբեր 2001թ. և 31 դեկտեմբեր 2002թ. դրությամբ հաշվեփակված` տարվա համար

“Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության համաժողովին և վարչությանը.

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել “Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության (կազամակերպություն) կից հաշվապահական հաշվեկշիռը առ 31-ը դեկտեմբեր 2001թ.-ի և 31-ը դեկտեմբեր 2002թ.-ի դրությամբ, հաշվետու ժամանակաշրջանների ֆոնդերի աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին, և դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունները (հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվություններ), ինչպես նաև հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, ներկայացված 8-ից 21-րդ էջերում: Նշված հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման համար պատասխանատու է կազմակերպության ղեկավարությունը: Մեր պատասխանատվությունն է անցկացված աուդիտի արդյունքում արտահայտել կարծիք հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ:

Մենք աուդիտն իրականացրեցինք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Այս ստանդարտներով պահանջվում է, որ մենք աուդիտը պլանավորենք և իրականացնենք` հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունները էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին ողջամիտ երաշխիք ձեռք բերելու նպատակով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տեղեկատվության և բացահայտումների հիմքերի հետազոտումը` թեսթային հիմունքներով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են նաև հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, կազմակերպության ղեկավարության կողմից կատարված էական գնահատումների և հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման գնահատումը: Մենք գտնում ենք, որ իրականացված աուդիտորական աշխատանքների արդյունքները բավարար հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Մեր կարծիքով, հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունները “Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության ֆինանսական վիճակի` առ 31-ը դեկտեմբերի 2001թ©-ի և 31-ը դեկտեմբերի 2002թ©-ի, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակաշրջանների ֆինանսական արդյունքների և դրամական հոսքերի մասին հաշվետվությունները տալիս են ճշմարիտ և իրական պատկերը Հայաստանի Հանրապետության Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտների համաձայն:

 

 

 

 

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ
“Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության
առ 31 դեկտեմբերի

Հազար դրամ

Ծանոթ. 2002
2001
ԱԿՏԻՎՆԵՐ
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
Հիմնական միջոցներ 3 36,509 11,342
Ընթացիկ ակտիվներ
Կանխավճարներ 4 14,205 361
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ 5 5 16,286 30,254
30,491 30,615
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ 67,000 41,957
ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՊԻՏԱԼ
Լրացուցիչ կապիտալ (*) 12,255
Ֆինանսավորման զուտ արդյունք
12,255
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ 6 66,960 29,697
66,960 29,697
Ընթացիկ պարտավորություններ
Կրեդիտորական պարտքեր 7 40 5
40 5
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 67,000 41,957

(*) Տես Ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունը:

Հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել և ստորագրվել են “Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության ղեկավարության կողմից 2003թ. մարտի 20-ին: Կից ծանոթագրությունները այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասն են:

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
“Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության
31 դեկտեմբերի դրությամբ հաշվեփակված տարիների համար

Հազար դրամ

Ծանոթ. 2002
2001
ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ
Ստացված դրարմաշնորհներ 6 102,559 46,791
Նյութերի, ապրանքների ձեռքբերում (5,608) (3,373)
Վճարումներ ծառայությունների դիմաց (7,938) (14,825)
Տրված կանխավճարներ (42,816) (360)
Վճարումներ աշխատակիցներին (22,341) (21,943)
Վճարումներ բյուջե (5,866) (2,808)
Վճարումներ սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամ (4,366) (4,436)
Այլ գործառնական ծախսեր (5) (1,913)
Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ դրամական միջոցներ 13,619 (2,867)
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ
Ներդրումային գործունեություն 46
Հիմնական միջոցների ձեռքբերում 3 (25,717) (8,356)
Այլ ներդրումային գործունեություն (3,052) (1,968)
Ներդրումային գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ (28,769) (10,278)
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀՈՍՔԵՐ
Ֆինանսական գործունեությունից մուտքեր 665 683
Ֆինանսական գործունեությունից ելքեր (48)
Ֆինանսական գործունեության համար օգտագործված զուտ դրամական միջոցներ 665 (635)
Փոխարժեքային տարբերություն 517 341
Դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների զուտ աճ (13,968) (12,169)
Ժամանակաշրջանի սկզբնական մնացորդ 30,254 42,423
Ժամանակաշրջանի վերջնական մնացորդ 5 16,286 30,254

 

Հատուկ նպատակներով պատրաստված ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել և ստորագրվել են “Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության ղեկավարության կողմից 2003թ.-ի հունվարի 20-ին: Կից ծանոթագրությունները այս ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասն են:

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում