Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

2007

Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ֆինանսական միջոցների 2007 թվականի արտաքին աուդիտի եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվություններ

 

ԱՆԿԱԽ    ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ    ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

                         “Հայաստանի երիտասարդ  իրավաբանների

 ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության

համաժողովին  և վարչությանը

 

Մենք անկախ աուդիտի ենք ենթարկել “Հայաստանի երիտասարդ  իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության 31 դեկտեմբեր 2007թ. դրությամբ տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռը, հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես նաև՝ “Մարդու իրավունքների պաշտպանության և իրավական իրազեկության մեխանիզմների զարգացումը Հայաստանում” ծրագրի 01.01.2007-30.06.2007թ. ժամանակահատվածի դոնորի տեսանկյունից դրամարկղային մեթոդով ծախսումների ճշտությունը: Այս ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման համար պատասխանատու է “Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության ղեկավարությունը: Մեր պարտականությունն է անցկացված աուդիտի արդյունքում կարծիք արտահայտել ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ:

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք աուդիտի ստանդարտներին (աուդիտի միջազգային ստանդարտներին և գործնական փորձին) համապատասխան: Համաձայն այդ  ստանդարտների պահանջվում է, որ մենք աուդիտը նախագծենք և իրականացնենք՝ ֆինանսական հաշվետվությունները էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին ողջամիտ երաշխիք ձեռք բերելու նպատակով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների և բացահայտումների բաղադրիչների հետազոտումը՝ թեսթային հիմունքներով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են նաև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, ընկերության ղեկավարության կողմից իրականացվող կառավարման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման գնահատումը: Մենք գտնում ենք, որ իրականացված աուդիտորական աշխատանքների ընթացքում հավաքագրվել են բավարար և իրական տեղեկություններ, որոնց արդյունքները հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեր կարծիքով 2007թ. տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռը,  ինչպես նաև՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով արժանահավատ են և տալիս են ճշմարիտ ու իրական պատկերը «Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին, իսկ հաշվապահական հաշվառումը Ընկերությունում վարվում է «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան:

 

Աուդիտոր`

Արթուր Կիրակոսյան

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

31 դեկտեմբերի 2006թ.

                    հազ. դրամ

ԱԿՏԻՎ

 

         2006

         2005

 
 Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
 
Հիմնական միջոցներ

42,098

35,399

Ոչ նյութական ակտիվներ

124

142

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

13

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 

42,235

 

35,541

 
Ընթացիկ ակտիվներ
Ընթացիկ դեբիտորական պարտավորություններ և կանխավճարներ

136

320

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

14,114

4,134

Այլ ընթացիկ ակտիվներ

19

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ

14,269

 

4,454

 

 

 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

56,504

 

39,995

ՊԱՍԻՎ
 
Սեփական կապիտալ
 
Կուտակված շահույթ (վնաս)

130

64

Ընդամենը սեփական կապիտալ

130

 

64

 
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
 
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

42,222

Ընդամենը ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

42,222

 

 
Ընթացիկ պարտավորություններ
 
Ընթացիկ կրեդիտորական պարտավորություններ

1

702

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ

14,151

39,229

Ընդամենը ընթացիկ պարտավորություններ

14,152

 

39,931

 

 

 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

56,504

 

39,995

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

01.01.2006թ.-31.12.2006թ.

                                                                                                                  հազ.դրամ

 

 

           2006

            2005

Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում`

51,966

 

67,263

Դրամաշնորհներ

51,480 66,673

Անդամավճարներ

486 590
Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում`

(51,359)

 

(65,612)

Դրամաշնորհներ

(50,940) (64,321)

Անդամավճարներ

(419) (1,291)
Գործառնական շահույթ (վնաս)

607

 

1,651

 
Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս)

(541)

 

(2,351)

 
Սովորական գործունեությունից շահույթ (վնաս)

66

 

(700)

 

    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում