Հայաստանի
երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա

2009

Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի ֆինանսական միջոցների 2009 թվականի արտաքին աուդիտի եզրակացություն և ֆինանսական հաշվետվություններ

 

Հ Ա Ս Տ Ա Տ ՈՒ Մ   ԵՄ

 

“Բեյքեր Թիլլի Արմենիա” ՓԲԸ

Գլխավոր տնօրեն

 

________________Փ.Գևորգյան

 

Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման

լիցենզիա թիվ 054` տրված ՀՀ ֆինանսների

 և էկոնոմիկայի նախարարության կողմից

 

ԱՆԿԱԽ    ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ    ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

“Հայաստանի երիտասարդ  իրավաբանների

Ասոցիացիա” հասարակական կազմակերպության

համաժողովին և վարչությանը

 

 

Մենք անկախ աուդիտի ենք ենթարկել «Հայաստանի երիտասարդ  իրավաբանների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության 31 դեկտեմբեր 2009թ. դրությամբ տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռը, հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները: Այս ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման համար պատասխանատու է ՙՀայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա՚ հասարակական կազմակերպության ղեկավարությունը: Մեր պարտականությունն է անցկացված աուդիտի արդյունքում կարծիք արտահայտել ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ:

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք աուդիտի ստանդարտներին (աուդիտի միջազգային ստանդարտներին և գործնական փորձին) համապատասխան: Համաձայն այդ  ստանդարտների պահանջվում է, որ մենք աուդիտը նախագծենք և իրականացնենք՝ ֆինանսական հաշվետվությունները էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու մասին ողջամիտ երաշխիք ձեռք բերելու նպատակով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են ֆինանսական հաշվետվություններում արտացոլված տվյալների և բացահայտումների բաղադրիչների հետազոտումը՝ թեսթային հիմունքներով: Աուդիտորական աշխատանքները ներառում են նաև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ կիրառված հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, ընկերության ղեկավարության կողմից իրականացվող կառավարման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման գնահատումը: Մենք գտնում ենք, որ իրականացված աուդիտորական աշխատանքների ընթացքում հավաքագրվել են բավարար և իրական տեղեկություններ, որոնց արդյունքները հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեր կարծիքով,  2009թ. տարեկան հաշվապահական հաշվեկշիռը,  ինչպես նաև՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ֆինանսական արդյունքների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով արժանահավատ են և տալիս են ճշմարիտ ու իրական պատկերը «Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ֆինանսական վիճակի մասին, իսկ հաշվապահական հաշվառումը Ընկերությունում վարվում է ՙՀաշվապահական հաշվառման մասին՚ ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան:

Աուդիտոր

Մ. Մկրտչյան    ____________

 

Հաշվապահական հաշվեկշիռ

 

31 դեկտեմբերի 2009թ.

                                                                                                                            հազ.դրամ

ԱԿՏԻՎ

Ծանոթագրություն

2009

2008 (ստուգված)

 
 Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
 
Հիմնական միջոցներ

3

41,805

33,972

Ոչ նյութական ակտիվներ

4

71

89

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

5

13

13

Ընդամենը ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 

41,889

 

34,074

 
Ընթացիկ ակտիվներ
Ընթացիկ դեբիտորական պարտավորություններ և կանխավճարներ

6

630

62

Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ

7

68,396

3,111

Այլ ընթացիկ ակտիվներ

8

94

Ընդամենը ընթացիկ ակտիվներ

69,026

 

3,267

 

 

 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

110,915

 

37,341

ՊԱՍԻՎ
 
 
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
 
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

9

41,874

34,057

Ընդամենը  ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

41,874

 

34,057

 
Ընթացիկ պարտավորություններ
 
Ընթացիկ կրեդիտորական պարտավորություններ

10

1,197

Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ

11

67,844

3,284

Ընդամենը  ընթացիկ պարտավորություններ

69,041

 

3,284

 

 

 

ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

110,915

 

37,341

Կարեն Զադոյան Ալվարդ Հովհաննիսյան
Նախագահ Գլխավոր հաշվապահ

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

 

01.01.2009թ.-31.12.2009թ.

                                                                                             հազ.դրամ

Ծանոթագրություն

2009

2008 (ստուգված)

Գործառնական այլ եկամուտներ, այդ թվում`

126,942

 

28,431

Դրամաշնորհներ

126,695

28,000

Անդամավճարներ

247

431

Գործառնական այլ ծախսեր, այդ թվում`

12

(127,143)

 

(28,210)

Դրամաշնորհներ

(126,694)

(27,849)

Անդամավճարներ

12.1

(449)

(361)

Գործառնական շահույթ (վնաս)

(201)

 

221

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվոց ներդրումների գծով շահույթ (վնաս)

Այլ ոչ գործառնական շահույթ (վնաս)

13

4,927

 

177

 
Սովորական Գործունեությունից շահույթ (վնաս)

4,726

 

398

Կարեն Զադոյան Ալվարդ Հովհաննիսյան
Նախագահ Գլխավոր հաշվապահ
    Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան 2014 թվականից ունի ՄԱԿ-ի Տնտեսական և Սոցիալական Խորհրդի հատուկ խորհրդակցական կարգավիճակ:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել և ստանալ բոլոր նորությունները Ձեր էլ. փոստով

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում